Producenci

Statystyki

Produktów:
2382
Kategorii:
302
Nowości:
0
Promocje:
0

Artykuły

Prosimy o telefoniczne bądź mailowe pytanie o dostępność nasion przed złożeniem zamówienia!!

Z uwagi na dużą rotację magazynową informujemy...: złożone zamówienie na nasiona oraz środki ochrony roślin traktujemy jako pożądane. W przypadku braku zamówionego towaru pracownik naszej firmy skontaktuje się z Zamawiającym.

Apyros 75 WG 133g Monsanto

Środki chwastobójcze (Herbicydy)
436
PLN
Apyros 75 WG 133g Monsanto
Cena: 436,00 zł
Cena netto: 403,70 zł
szt.

APYROS 75 WG jest środkiem chwastobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny
wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania miotły zboŜowej i
chwastów dwuliściennych oraz ograniczenia wzrostu i rozwoju perzu właściwego w pszenicy
ozimej, pszenŜycie ozimym i pszenicy jarej. Środek jest pobierany przez liście oraz korzenie
roślin i szybko przemieszczany w całej roślinie. Wstrzymuje całkowicie lub ogranicza wzrost
i rozwój chwastów wkrótce po zabiegu.
Chwasty wraŜliwe np.: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, gorczyca polna,
miotła zboŜowa, perz właściwy, rdest plamisty, samosiewy rzepaku, stulicha psia, tasznik
pospolity, tobołki polne.
Chwasty średnio wraŜliwe np.: bodziszek drobny, iglica pospolita, jasnota róŜowa, komosa
biała, niezapominajka polna, maruna bezwonna, owies głuchy, poziewnik szorstki, przytulia
czepna, rumianek pospolity, rdest powojowy, rdest ptasi.
Chwasty średnio odporne: chaber bławatek, fiołek polny.
Chwasty odporne np.: bylica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, podbiał pospolity,
przetacznik polny, przetacznik perski, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, chwasty
wieloletnie głęboko korzeniące się np. ostroŜeń polny, powój polny.
Uwagi:
1. Obfite opady deszczu i niska temperatura powietrza po zabiegu mogą obniŜyć
skuteczność działania środka na perz właściwy.
2. Uproszczona uprawa gleby, duŜa ilość rozłogów perzu właściwego oraz brak dostatecznej
obsady rośliny uprawnej mogą spowodować odrastanie perzu.
II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. PSZENICA OZIMA, PSZENśYTO OZIME
Środek stosować wiosną, na intensywnie rosnące chwasty.
Zabieg wykonywać po rozpoczęciu wegetacji rośliny uprawnej do fazy drugiego kolanka
zbóŜ. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się, gdy chwasty dwuliścienne znajdują się w
fazie 3-5 liści (5-10 cm wysokości), miotła zboŜowa znajduje się od fazy wschodów do fazy
2-4 liści (5 cm wysokości), a perz właściwy w fazie 3-5 liści (5-20 cm wysokości).
PSZENICA OZIMA
Zalecana dawka: 13,3 - 26,5 g/ha.
NiŜszą z zalecanych dawek moŜna stosować w przypadku zwalczania miotły zboŜowej.
Środek Apyros 75 WG naleŜy stosować z adiuwantem Atpolan 80 EC
Apyros 75 WG 13,3–26,5 g/ha + Atpolan 80 EC 1,5 l/ha
W celu poszerzenia zakresu zwalczanych chwastów dwuliściennych i miotły zboŜowej w
pszenicy ozimej środek moŜna stosować w mieszaninach z następującymi herbicydami:
Apyros 75 WG 13,3-20,0 g/ha + Chwastox Extra 300 SL 1,5 l/ha.
albo
Apyros 75 WG 13,3 g/ha + Mustang 306 SE 0,4 – 0,6 l/ha
Mieszaniny stosować w terminach zalecanych dla herbicydu, z którym mieszany jest Apyros
75 WG (tj. od pełni fazy krzewienia do jej końca)

Uwaga:
Ze względu na antagonizm działania (obniŜenie skuteczności chwastobójczej środka w
zwalczaniu perzu) nie stosować wyŜej wymienionych mieszanin w celu jednoczesnego
zwalczania perzu właściwego oraz chwastów dwuliściennych. W takim przypadku wykonać
oddzielne zabiegi.
PSZENśYTO OZIME
Zalecana dawka: 13,3 - 26,5 g/ha.
NiŜszą z zalecanych dawek moŜna stosować w przypadku zwalczania miotły zboŜowej
Środek Apyros 75 WG naleŜy stosować z adiuwantem Atpolan 80 EC w dawce:
Apyros 75 WG 13,3–26,5 g/ha + Atpolan 80 EC 1,5 l/ha
2. PSZENICA JARA
Środek stosować od fazy krzewienia do fazy 2-go kolanka.
Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się gdy chwasty dwuliścienne znajdują się w fazie 3-
5 liści (5-10 cm wysokości), perz właściwy w fazie 3-5 liści (5-20 cm wysokości), a owies
głuchy w fazie 1-3 liści (5-15 cm wysokości).
Zalecana dawka: 26,5 g/ha.
Środek Apyros 75 WG naleŜy stosować z adiuwantem Atpolan 80 EC w dawce:
Apyros 75 WG 26,5 g/ha + Atpolan 80 EC 1,5 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGI:
1. Opady deszczu występujące później niŜ w 4 godziny po zabiegu nie wpływają na
skuteczność środka.
2. WyŜsza wilgotność gleby i powietrza zwiększa skuteczność działania środka.
3. W warunkach niesprzyjających dla wzrostu i rozwoju roślin po zabiegu mogą wystąpić
przemijające przebarwienia (chlorozy), które nie mają jednak wpływu na dalszy przebieg
wegetacji rośliny uprawnej.
3. NASTĘPSTWO ROŚLIN
Jesienią po zbiorze pszenicy i pszenŜyta na polach, na których był zastosowany środek
ochrony roślin Apyros 75 WG, jako rośliny następcze moŜna uprawiać zboŜa i rzepak ozimy.
Wiosną moŜna uprawiać wszystkie rośliny za wyjątkiem buraków, które moŜna uprawiać w
drugim sezonie wegetacyjnym (po upływie 24 miesięcy po zastosowaniu środka). W
przypadku konieczności likwidacji plantacji (w wyniku uszkodzenia roślin przez mróz,
choroby, szkodniki) po wykonaniu orki na głębokość 20 cm moŜna uprawiać pszenicę jarą i
ziemniak.
UWAGA OGÓLNA:
Sulfosulfuron jest jedną z substancji aktywnych naleŜących do grupy inhibitorów ALS.
Stosowanie po sobie herbicydów o tym samym mechanizmie działania moŜe prowadzić do
wyselekcjonowania chwastów odpornych. Odporność na sulfonylomoczniki została
udokumentowana jedynie dla miotły zboŜowej. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia i
rozwoju odporności chwastów, produkty z grupy sulfonylomoczników powinny być
stosowane zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:
· Postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie – instrukcji stosowania preparatu
Etykieta Apyros 75 WG, załącznik do zezwolenia MRiRW 4
· Dostosuj zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i
nasilenia chwastów
· UŜywaj róŜnych metod kontroli zachwaszczenia: rotację herbicydów o róŜnym
mechaniźmie działania, rotację upraw, itp.
· Informuj o niesatysfakcjonującym zwalczaniu chwastów.
W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się ze sprzedawcą środków ochrony
roślin, doradcą lub z producentem.
4. PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
na tym samym polu w dawce większej niŜ 26,5 g/ha w sezonie,
w pszenicy lub pszenŜycie z wsiewką roślin motylkowych,
łącznie z nawozami azotowymi
na rośliny uszkodzone przez mróz, suszę lub choroby,
przed spodziewanymi przymrozkami,
podczas wiatru stwarzającego moŜliwość znoszenia cieczy uŜytkowej na sąsiednie rośliny
uprawne.
podczas stosowania środka nie dopuścić do nakładania się cieczy uŜytkowej na stykach
pasów i uwrociach.
III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
NIE DOTYCZY
IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY
V SPORZĄDZANIE CIECZY UśYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy uŜytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Dokładnie odmierzoną ilość środka wsypać bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza
napełnionego częściowo wodą, (z włączonym mieszadłem), następnie uzupełnić wodą ciągle
mieszając.
OpróŜnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą uŜytkową.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed
ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz w zbiorniku opryskiwacza.
Uwaga
Ze względu na bardzo duŜą wraŜliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości
środka, bardzo waŜne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed
uŜyciem w innych roślinach niŜ zalecane.
VI PRZECHOWYWANIE
Nie przechowywać razem z Ŝywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niŜszej niŜ 0oC i
nie wyŜszej niŜ 30oC, z dala od źródeł ciepła.

Opinie o produkcie (0)

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Doradca handlowy:
Piotr Pudo
tel. 507 849 111
tel/fax: 41 352 00 38


retip24@home.pl

Gadu-Gadu-33222902

Godziny otwarcia

Pon - Pt 7:00 - 17:00UA-38321934-1
Click Shop | Hosting home.pl